directions_bus
directions_bus
date_range
access_time

Про нас

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Інформація про кількість акцій ПрАТ "ВОПАС" на 22.03.2018 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів 2018 рік

Повідомлення про особливу інформацію емітента

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів 2017 р
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 29.04.2014р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „ВОПАС”
 
 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Загальні відомості
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік  
Загальні відомості
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Основні відомості про емітента
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Відомості про цінні папери емітента
Інформація про фінансово-господарську діяльність емітента
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Аудиторський висновок
Інформація про стан корпоративного управління
Баланс на 31.12.2013 p.
Звіт про фінансові результати за 2013 рік
Звіт про рух грошових коштів За 2013 pік
Звіт про власний капітал за 2013 рік
 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
Загальні відомості
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Основні відомості про емітента
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Відомості про цінні папери емітента
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Інформація про стан корпоративного управління
Баланс на 31.12.2012 p.
Звіт про фінансові результати за 2012 рік
Звіт про рух грошових коштів За 2012 pік
Звіт про власний капітал за 2012 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 pік
Примітки
Аудиторський висновок